วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2553

มาทำความรู้จักกับ Aim Star Network ดีกว่า

มารู้จักแผน STARMATHCING
แผนธุรกิจสตาร์แมทชิ่ง (STARMATCHING)
แผนธุรกิจสตาร์แมทชิ่งเป็นแผนธุรกิจที่ง่ายต่อการปฏิบัติงานให้ผลตอบแทนกับนักธุรกิจเอมสตาร์อย่างสูงสุดจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์
และบริหารองค์กรธุรกิจของบริษัทฯ โดยนักธุรกิจเอมสตา์็่ร์จะได้รับรายได้ต่างๆ ดังนี้

1. กำไรจากการขายปลีก 20-30% (Retail Benefit 20-30%)
2. โบนัสสาขา 20% (Branch Bonus 20%)
3. โบนัสส่วนบุคคล 20% (Personal Bonus 20%)
4. โบนัสทีมอ่อน 20% (Weak Team Bonus 20%)
5. โบนัสทีมแข็ง 10-13% (Strong Team Bonus)
6. โบนัสสตาร์แมทชิ่ง ทีมลูก 100% (Star Matching Bonus 100%)
7. โบนัสสตาร์แมทชิ่ง ทีมหลาน 50% (Star Matching Bonus 50%)

ตำแหน่งของนักธุรกิจเอมสตาร์และการเติบโตของธุรกิจ
การเป็นนักธุรกิจเอมสตาร์ก็เหมือนการทำธุรกิจส่วนตัวที่ท่านสามารถเริ่มจากการมีธุรกิจขนาดเล็กและเมื่อท่านมีความตั้งใจในการทำธุรกิจ
ธุรกิจที่ท่านดูแล เอาใจใส่ ก็จะเติบโตและขยายเครือข่ายกว้างขวาง ธุรกิจเครือข่ายที่มีขนาดใหญ่ สามารถสร้างรายได้จำนวนมหาศาล
มีความมั่นคง นักธุรกิจเอมสตาร์ในแต่ละตำแหน่งจะมีรายได้ตามแผนธุรกิจสตาร์แมทชิ่ง เพิ่มขี้นดังต่อไปนี้

1. นักธุรกิจเอมสตาร์ระดับ ซุปเปอร์ไวเซอร์์ (Supervisor)
การขึ้นตำแหน่ง
มียอดธุรกิจส่วนตัวไม่น้อยกว่า 1,000 พีวีต่อเดือน
การดำรงคุณสมบัติ
รักษายอดธุรกิจส่วนตัวไม่น้อยกว่า 300 พีวีต่อเดือน
ผลตอบแทนที่ได้รับ
ได้รับการคำนวณโบนัสทีมแข็ง 10% และมียอดคำนวณโบนัสสูงสุด 600,000 คะแนนต่อเดือน
รายได้ตามแผนธุรกิจสตาร์แมทชิ่ง

2. นักธุรกิจเอมสตาร์ระดับ มาร์เกตติ้ง เอ็กเซคคิวทีฟ (Marketing Executive)
การขึ้นตำแหน่ง
มียอดธุรกิจส่วนตัวไม่น้อยกว่า 1,200 พีวีต่อเดือนให้การสปอนเซอร์นักธุรกิจเอมสตาร์
ระดับซูเปอร์ไวเซอร์ขึ้นไปอย่างน้อย 3 รหัส (ที่ยังคงสมาชิกภาพ)
การดำรงคุณสมบัติ
รักษายอดธุรกิจส่วนตัวไม่น้อยกว่า 500 พีวีต่อเดือน
ผลตอบแทนที่ได้รับ
ได้รับการคำนวณโบนัสทีมแข็ง 10% และมียอดคำนวณโบนัสสูงสุด 750,000 คะแนนต่อเดือน
รายได้ตามแผนธุรกิจสตาร์แมทชิ่ง

3. นักธุรกิจเอมสตาร์ระดับ บร๊านช์ เมเนเจอร์ (Branch Manager)
การขึ้นตำแหน่ง
มียอดธุรกิจส่วนตัวไม่น้อยกว่า 1,500 พีวีต่อเดือนให้การสปอนเซอร์นักธุรกิจเอมสตาร์
ระดับมาร์เกตติ้ง เอ็กเซคคิวทีฟ ขึ้นไปอย่างน้อย 5 รหัส (ที่ยังคงสมาชิกภาพ)
การดำรงคุณสมบัติ
รักษายอดธุรกิจส่วนตัวไม่น้อยกว่า 700 พีวีต่อเดือน
ผลตอบแทนที่ได้รับ
ได้รับการคำนวณโบนัสทีมแข็ง 10% และมียอดคำนวณโบนัสสูงสุด 900,000 คะแนนต่อเดือน
รายได้ตามแผนธุรกิจสตาร์แมทชิ่ง

4. นักธุรกิจเอมสตาร์ระดับ แอเรีย เมเนเจอร์ (Area Manager)
การขึ้นตำแหน่ง
มียอดธุรกิจส่วนตัวไม่น้อยกว่า 2,000 พีวีต่อเดือนให้การสปอนเซอร์นักธุรกิจอิสระเอมสตาร์
ระดับบร๊านช์ เมเนเจอร์ขึ้นไปอย่างน้อย 7 รหัส (ที่ยังคงสมาชิกภาพ)
การดำรงคุณสมบัติ
รักษายอดธุรกิจส่วนตัวไม่น้อยกว่า 1,000 พีวีต่อเดือน
ผลตอบแทนที่ได้รับ
ได้รับการคำนวณโบนัสทีมแข็ง 11% และมียอดคำนวณโบนัสสูงสุด 1,200,000 คะแนนต่อเดือน
รายได้ตามแผนธุรกิจสตาร์แมทชิ่ง

5. นักธุรกิจเอมสตาร์ระดับ รีเจียนอล เมเนเจอร์ (Regional Manager)
การขึ้นตำแหน่ง
มียอดธุรกิจส่วนตัวไม่น้อยกว่า 3,000 พีวีต่อเดือนให้การสปอนเซอร์นักธุรกิจเอมสตาร์
ระดับบร๊านช์ เมเนเจอร์ขึ้นไปอย่างน้อย 9 รหัส (ที่ยังคงสมาชิกภาพ)
การดำรงคุณสมบัติ
รักษายอดธุรกิจส่วนตัวไม่น้อยกว่า 1,200 พีวีต่อเดือน
ผลตอบแทนที่ได้รับ
ได้รับการคำนวณโบนัสทีมแข็ง 12% และมียอดคำนวณโบนัสสูงสุด 1,800,000 คะแนนต่อเดือน
รายได้ตามแผนธุรกิจสตาร์แมทชิ่ง

6. นักธุรกิจอิสระเอมสตาร์ระดับ เจนเนอรัล เมเนเจอร์ (General Manager)
การขึ้นตำแหน่ง
มียอดธุรกิจส่วนตัวไม่น้อยกว่า 4,000 พีวีต่อเดือนให้การสปอนเซอร์นักธุรกิจเอมสตาร์
ระดับบร๊านช์ เมเนเจอร์ขึ้นไปอย่างน้อย 11 รหัส (ที่ยังคงสมาชิกภาพ)
การดำรงคุณสมบัติ
รักษายอดธุรกิจส่วนตัวไม่น้อยกว่า 1,500 พีวีต่อเดือน
ผลตอบแทนที่ได้รับ
ได้รับการคำนวณโบนัสทีมแข็ง 13% และมียอดคำนวณโบนัสสูงสุด 2,400,000 คะแนนต่อเดือน
รายได้ตามแผนธุรกิจสตาร์แมทชิ่ง

หมายเหตุ
นักธุรกิจเอมสตาร์ที่มีคุณสมบัติครบสำหรับการขึ้นตำแหน่งในรอบใดๆจะต้องทำหนังสือยืนยันความประสงค์ในการขึ้นตำแหน่งพร้อมลายเซ็น
ของผู้สมัครหลักและผู้สมัครร่วม(ถ้ามี) และส่งให้กับบริษัทภายในวันที่ 15 ของเดือนนั้นๆเพื่อทางบริษัทจะได้ดำเนินการเปลี่ยนตำแหน่ง
ทางธุรกิจของท่านอย่างเป็นทางการ
หากท่านมิได้ส่งหนังสือยืนยันความประสงค์ในการขึ้นตำแหน่งดังกล่าว บริษัทฯ จะยังมิได้ดำเนินการเปลี่ยนตำแหน่งให้ท่าน ท่านจะยังคง
ดำรงสถานภาพนักธุรกิจเอมสตาร์ในตำแหน่งเดิมได้ต่อไป ทั้งนี้ บริษัทฯสงวนสิทธิ์ การพิจารณาในการขอปรับขึ้นตำแหน่งให้อยู่ในดุลยพินิจ
ของบริษัทฯทุกกรณี
ทั้งนี้ เมื่อท่านมีคุณสมบัติการขอปรับขึ้นตำแหน่งตามที่กำหนดไว้ข้างต้นแล้ว เพื่อให้การขึ้นตำแหน่งเป็นไปอย่างเหมาะสมกับการเติบโตขององค์กรที่เกิดขึ้นจริง บริษัทจึงได้กำหนดแนวทางเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาการขอปรับขึ้นตำแหน่งทางธุรกิจของท่าน ดังนี้การขอปรับขึ้นตำแหน่งระดับ มาร์เกตติ้ง เอ็กเซคคิวทีฟ ( Marketing Executive )
ท่านจะต้องมียอดธุรกิจทีมอ่อนอย่างน้อย 10 % ของยอดคำนวณโบนัสสูงสุดของตำแหน่งทางธุรกิจ ณ ปัจจุบัน
หรืออย่างน้อย 60,000 พีวีขึ้นไปต่อเดือนการขอปรับขึ้นตำแหน่งระดับ บร๊านช์ เมเนเจอร์ ( Branch Manager )
ท่านจะต้องมียอดธุรกิจทีมอ่อนอย่างน้อย 10 % ของยอดคำนวณโบนัสสูงสุดของตำแหน่งทางธุรกิจ ณ ปัจจุบัน
หรืออย่างน้อย 75,000 พีวีขึ้นไปต่อเดือนการขอปรับขึ้นตำแหน่งระดับ แอเรีย เมเนเจอร์ ( Area Manager )
ท่านจะต้องมียอดธุรกิจทีมอ่อนอย่างน้อย 10 % ของยอดคำนวณโบนัสสูงสุดของตำแหน่งทางธุรกิจ ณ ปัจจุบัน
หรืออย่างน้อย 90,000 พีวีขึ้นไปต่อเดือนการขอปรับขึ้นตำแหน่งระดับ รีเจียนอล เมเนเจอร์ ( Regional Manager )
ท่านจะต้องมียอดธุรกิจทีมอ่อนอย่างน้อย 10 % ของยอดคำนวณโบนัสสูงสุดของตำแหน่งทางธุรกิจ ณ ปัจจุบัน
หรืออย่างน้อย 120,000 พีวีขึ้นไปต่อเดือนการขอปรับขึ้นตำแหน่งนระดับ เจนเนอรัล เมเนเจอร์ ( General Manager )
ท่านจะต้องมียอดธุรกิจทีมอ่อนอย่างน้อย 10 % ของยอดคำนวณโบนัสสูงสุดของตำแหน่งทางธุรกิจ ณ ปัจจุบัน
หรืออย่างน้อย 180,000 พีวีขึ้นไปต่อเดือน