วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2553

เเผนกระจายรายได้เเบบสตาร์เเมทชิ่ง (Star Matching - Aim Star)

แผนธุรกิจสตาร์แมทชิ่ง


รายได้ 7 ทางตามแผนธุรกิจสตาร์แมทชิ่ง(Star Matching)
1. กำไรจากการขายปลีก 20-30% (Retail Benefit 20-30%)
2. โบนัสสาขา20% (Branch Bonus 20%)
3. โบนัสส่วนบุคคล 20% (Personal Bonus 20%)
4. โบนัสทีมอ่อน 20% (Weak Team Bonus 20%)
5. โบนัสทีมแข็ง 10-13% (Strong Team Bonus)
6. โบนัสสตาร์แมทชิ่ง ทีมแข็งชั้นลูก 100%
7. โบนัสสตาร์แมทชิ่ง ทีมแข็งชั้นหลาน 50% (Star Matching Bonus 50%)


รายละเอียดแผนธุรกิจสตาร์แมทชิ่ง
1. กำไรจากการขายปลีก 20-30% (Retail Benefit 20-30%)
ตัวอย่าง
นักธุรกิจเอมสตาร์ซื้อผลิตภัณฑ์จากบริษัทเอมสตาร์เน็ทเวิร์คในราคาสมาชิก 750 บาท แล้วจำหน่ายปลีกผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าตามราคาปกติ 900 บาท
ได้กำไรจากการค้าปลีกจำนวน 150 บาท หรือเท่ากับ 20%

2. โบนัสสาขา20% (Branch Bonus 20%)
20% ของยอดธุรกิจส่วนตัวของนักธุรกิจเอมสตาร์ที่เราเป็นผู้สปอนเซอร์แต่ไม่เกิน 1,000 คะแนน
ตัวอย่าง
นักธุรกิจเอมสตาร์ได้สปอนเซอร์ให้ผู้อื่นสมัครเข้ามาเป็นนักธุรกิจเอมสตาร์
และมียอดธุรกิจส่วนตัว 1,000 คะแนน
นักธุรกิจเอมสตาร์ที่เป็นผู้สปอนเซอร์จะได้รับโบนัสสาขา
20% x 1,000 = 200 บาท
นักธุรกิจเอมสตาร์สปอนเซอร์นาย ก.
นาย ก. มียอดธุรกิจส่วนตัว = 1,000 คะแนน
นักธุรกิจเอมสตาร์ที่เป็นผู้สปอนเซอร์นาย ก.
ได้รับโบนัสสาขา = 20% X 1,000 = 200

3. โบนัสส่วนบุคคล 20% (Personal Bonus 20%)
20% ของยอดธุรกิจส่วนตัวที่เกินกว่า 1,000 คะแนน
ตัวอย่าง
นักธุรกิจเอมสตาร์ที่มียอดธุรกิจส่วนตัว 1,500 คะแนน
จะได้รับโบนัสส่วนบุคคล (Personal Bonus) 20% x 500 = 100 บาท

4. โบนัสทีมอ่อน 20% (Weak Team Bonus 20%)
20% ของคะแนนทีมอ่อนแต่ไม่เกินยอดคำนวณโบนัสที่กำหนด
ตัวอย่าง
นักธุรกิจเอมสตาร์ที่มียอดธุรกิจของทีมอ่อน 10,000 คะแนน
จะได้ รับโบนัสทีมอ่อน= 20 % x 10,000 = 2,000 บาท
ยอดธุรกิจทีมอ่อน (ข) = 10,000 คะแนน
โบนัสทีมอ่อน = 20% X 10,000 คะแนน
= 2,000 บาท

5. โบนัสทีมแข็ง 10-13% (Strong Team Bonus)
10-13% ขึ้นอยู่กับตำแหน่งและคุณสมบัติของนักธุรกิจเอมสตาร์นั้นๆ โดยคิดจากคะแนนที่เท่ากับทีมอ่อนและไม่เกิดยอดคำนวณโบนัสสูงสุดของคะแนนที่กำหนด
ตัวอย่าง
นักธุรกิจเอมสตาร์ระดับซูเปอร์ไวเซอร์ (Supervisor)
ที่มียอดธุรกิจของทีมแข็ง 20,000 คะแนน และยอดธุรกิจทีมอ่อน 10,000 คะแนน
จะได้รับโบนัสทีมแข็ง = 10% x 10,000 = 1,000 บาท
ยอดธุรกิจทีมแข็ง (ก) = 20,000 คะแนน
ยอดธุรกิจทีมอ่อน (ข) = 10,000 คะแนน
เพราะฉะนั้นยอดคำนวณโบนัสทีมแข็ง
เท่ากับ 10,000 คะแนน ( คะแนนทีมแข็งที่เหลือ
อีก 10,000 คะแนน เก็บไว้คำนวณในรอบถัดไป)
โบนัสทีมแข็ง = 10% X 10,000 คะแนน
= 1,000 บาท

6. โบนัสสตาร์แมทชิ่ง ทีมแข็งชั้นลูก 100% (Star Matching Bonus 100%)
100% ของโบนัสทีมแข็งของทีมลูก (ผู้ที่ตนสปอนเซอร์)
ตัวอย่าง
น.ส.สุขใจ ได้สปอนเซอร์นายสมหวัง เมื่อนายสมหวังได้รับโบนัสทีมแข็ง 2,000 บาท น.ส.สุขใจก็จะได้รับโบนัสทีมลูกจำนวน 2,000 บาทเช่นกัน
น.ส.สุขใจ สปอนเซอร์นายสมหวัง
นายสมหวังมียอดธุรกิจดังนี้
ยอดธุรกิจทีมแข็ง = 20,000 คะแนน
ยอดธุรกิจทีมอ่อน = 20,000 คะแนน
เพราะฉะนั้นยอดคำนวณโบนัสทีมแข็งของนาย
สมหวัง เท่ากับ 20,000 คะแนน
โบนัสทีมแข็ง =10% X 20,000คะแนน
= 2,000 บาท
โบนัสทีมลูก = 100% X 2,000 บาท
= 2,000 บาท

7. โบนัสสตาร์แมทชิ่ง ทีมแข็งชั้นหลาน 50% (Star Matching Bonus 50%)
50% ของโบนัสทีมแข็งของทีมหลาน (ลูกของผู้ที่ตนสปอนเซอร์)
ตัวอย่าง
นายสามารถให้การสปอนเซอร์ น.ส.สุขใจ และ น.ส.สุขใจให้การสปอนเซอร์ นายสมหวัง
หรือกล่าวได้ว่า น.ส.สุขใจเป็นทีมลูกของนายสามารถ และ นายสมหวังซึ่งเป็น ทีมลูกของ
น.ส.สุขใจ ก็คือทีมหลานของนายสามารถนั่นเอง
เมื่อนายสมหวังได้รับโบนัสทีมแข็ง (โบนัสทีมแข็งของนายสมหวังเท่ากับ 2,000 บาท)
น.ส.สุขใจจะได้รับโบนัสทีมลูกจำนวน 100% ของโบนัสทีมแข็งของนายสมหวัง
หรือเท่ากับ 2,000 บาท
ส่วนนายสามารถจะได้รับโบนัสทีมหลานจำนวน 50% ของโบนัสทีมแข็งของนายสมหวัง
หรือเท่ากับ 50% x 2,000 = 1,000 บาท นั่นเอง
นายสามารถ สปอนเซอร์ น.ส.สุขใจ
น.ส.สุขใจ สปอนเซอร์นายสมหวัง
นายสมหวังมียอดธุรกิจดังนี้
ยอดธุรกิจทีมแข็ง = 20,000 คะแนน
ยอดธุรกิจทีมอ่อน = 20,000 คะแนน
เพราะฉะนั้นยอดคำนวณโบนัสทีมแข็ง
เท่ากับ 20,000 คะแนน
โบนัสทีมแข็ง = 10% X 20,000 คะแนน
= 2,000 บาท
โบนัสทีมลูก = 100% X 2,000 บาท
= 2,000 บาท
โบนัสทีมหลาน = 50% X 2,000 บาท
= 1,000 บาท

ที่มาบทความ : www.aimstarnetwork.com